سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدکمال قاسم العسکری – دانشیار دانشگاه صنعت نفت، دانشکده مهندسی نفت اهواز،
عارف رستمیان – کارشناس شرکت ملی نفت فلات قاره،
ظهراب دستخوان – کارشناس ارشد شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
ملیحه السادات کاظمی – استادیار دانشکده دکتر شریعتی، تهران

چکیده:

تعیین نوع و درصد کانیهای رسی مهمترین مرحله شناسایی سنگهای رسوبی است. هرچند از روش برش میکروسکوپ نوری نیز میتوان برای تعیین هویت و ویژگیهای کانیهای موجود در سنگهای رسوبی استفاده نمود، اما روش واپاشی اشعه ایکس (XRD) دقیقترین روش در تعیین خصوصیات ساختاری کانیهای رسی محسوب میشود. روش(XRD) بسیارسریع وو دقیقتر از روشهای موجود است و تنها به مقدار بسیار کمی از نمونه نیاز دارد. از این روش میتوان برای آنالیز کمی کانیها و تعیین درصد آنها استفاده نمود. تعیین درصد کانیهای رسی در علوم مهندسی نفت (تصحیحات پتروفیزیکی، حفاری وساخت سیالهای حفاری) نقش بسیار مهمی ایفا میکند. در این بررسی یکی از مخازن بسیار مهم بهنام مخزن آسماری برای این منظور انتخاب گردید.مخزن آسماری میدان مارون یکی از مهمترین مخازن پیچیده دنیا است که دارای ذخیره نفتی بسیار بزرگی است. درمنطق هی زاگرس در سازند آسماری تاکنون بیش از ۵۴ مخزن کشف گردیدهاست. مطالعات انجام شده بر روی بیشتر چاهها درسازند آسماری میدان مارون نشان دادهاست که تعداد زیادی از کانیهای رسی با درصد بالایی وجود دارند. اینگونه کانیها بهدلیل جذب بالای مقدار آب مشکلات زیادی در حفاری و بخصوص برای محاسبات پتروفیزیکی ایجاد مینمایند.در این تحقیق کانیهای نواحی مخزنی، نوع و درصد کانیهای رسی در ماسه سنگهای شیلدار مشخص گردیدهاست.بعلاوه نقشههای توزیع کانی شناسی در عمقهای مختلف سازند آسماری نسبت به چاههای مورد مطالعه، تهیه گردیده است.اینگونه نقشهها میتوانند به شناسایی و توزیع رسهای خطرساز در حفاری و تصحیح پارامترهای پتروفیزیکی در محل چا هها کمک نمایند.