سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد رحیم رمضانیان – دانشگاه گیلان، گروه مدیریت، گیلان، ایران
کیخسرو یاکیده – دانشگاه تهران، گروه تحقیق در عملیات، تهران ایران
اکرم اویسی عمران – دانشگاه گیلان، گروه مدیریت، گیلان، ایران

چکیده:

یکی از گام های بسیار مهم در انجام مدل سازی به کمک تحلیل پوششی داده ها انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی می باشد. در مطالعات DEA تا کنون توجه بسیار کمی به انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی شده است. در این مقاله با استفاده از رویه رسمی رویکرد پله ای، با هدف متغیرهای ورودی و خروجی استفاده شده است. این رویکرد شامل حداکثر سازی یا حداقل سازی میانگین تغییر در نمرات کارایی متغیرهایی است که به مدل اضافه و یا کاهش یافته اند می شود. در ادامه با استفاده از رگرسیون لجستیک میزان تاثیر متغیرهای انتخاب شده بر روی نمرات کارایی واحدها سنجیده شد. که نهایتا با ادامه حذف متغیرها به ترتیب متغیرهای با تاثیر بیشتر از مدل حذف گردیدند.