سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهروز دانشیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان-گروه ریاضی، لاهیجان، ایران
بهزاد پیروز – دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران
بهنام حذار – کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، ایران

چکیده:

تحلیل پوششی دادهها (DEA) یک چارچوب تئوریک برای ارزیابی کارایی، فراهم میکند. اما ارزیابی کارایی یک فعالیت یا یک سازمان بوسیله تحلیل پوششی داده های رایج، نیازمند داده های ورودی و خروجی قطعی می باشد. این در حالی است که در دنیای واقعی ممکن است داده های ورودی و خروجی مقادیر نادقیق داشته باشند. هدف اصلی این مقاله بگارگیری تئوری مجموعه های فازی در DEA و استفاده از روشهای اعمال کنترل وزن در تعیین کارایی فازی به همراه ارائه یک مثال کاربردی در این مورد میباشد.