سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی رضائی – کارشناس ارشد حسابداری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان
علیرضا رجبی پور میبدی – دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس دانشگاه

چکیده:

امروزه کشورهای جهان می کوشند تا در انتخاب نظام آموزشی کارآمد، کمترین فرصت را از دست ندهند، چراکهناکارآمدی به هر دلیل که بروز مینماید، هر ساله موجبات بروز خسارات مادی و انسانی فراوانی میگردد. پس مدارسطی دورههای متناوب با استفاده از بروزترین شیوهها بایستی مورد سنجش واقع شوند. از جمله تکنیکهای نوینی کهامروزه مورد استقبال بسیاری از محققین و مدیران سازمانها واقع شده، تحلیل پوششی دادهها است. این پژوهش بهدنبال تعیین میزان کارایی مراکز پیشدانشگاهی سه شهرستان منتخب استان یزد با استفاده از مدل تحلیل پوششیدادهها است. به این منظور پس از شناسائی مناسبترین دادهها و ستادههای مرتبط با هریک از مراکز پیشدانشگاهیمورد مطالعه به تعیین سطح کارائی این مراکز اقدام و در نهایت رتبه بندی صورت گرفته است. در نهایت نیز پیشنهاداتیبه منظور بهبود کارائی مراکز غیرکارا و انجام مطالعات آتی بیان شده است.