سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صادق بارونی زاده بهبهانیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه،گروه مهندسی نفت،امیدیه،ایران
محمد آبدیده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، گروه مهندسی نفت، امیدیه، ایران

چکیده:

ژئومکانیک، دانشی است که به بررسی و تحلیل رفتار زمین در برابر تنش ها می پردازد . این تنش ها ممکن است تنش های طبیعی درون زمین یا تنش های القاء شده توسط انسان در عملیات مختلف ، از جمله حفاری باشد . تولید شن و ماسه در بسیاری از میدان هایی که استحکام پایینی دارند اجتناب ناپذیر است . کنترل ماسه نیاز به ادغام بساری از زمینه های تکنولوژی از قبیل مکانیک سنگ ،تجزیه و تحلیل بهره دهی چاه و خوردگی و … دارد. در این مقاله پس از قرائت داده های پتروفیزیکی از جمله لاگ صوتی به محاسبه مدول های الاستیک سنگ مخزن و محاسبه مقاومت تک محوری سنگ مخزن مناسب با آن پرداخته شده است اطلاع از جهت و مقدار تنش در اعماق زیاد نکته مهمی در علوم زمین و مهندسی میباشد.در این مقاله به تحلیل تنش های برجا و همچنین پنجره گل ایمن حفاری با توجه به لاگ قطر سنج و لاگ لیتولوژی (PEF) که می توان زون های دارای پتانسیل تولید ماسه را شناسایی و مورد ارزیابی قرار دهد. موقعیت تنشهای برجا در میدان مورد تحقیق به صورت رژیم تنش نرمال میباشد. . پس از تعیین جهت و محاسبه بزرگی تنشهای برجا، پنجره ایمن گل حفاری مطمئن برای طراحی پیش بینی احتمال ورود ماسه به داخل چاه و جلوگیری از این امر را نمود.