سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

طیبه سالاری – دانش آموخته کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشک
ساسان باقری – استادیار گروه تکتونیک دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم

چکیده:

مطالعات دگرشکلی منطقه انارک و حواشی آن در مقیاسهای مختلف تاریخچه تکتونیکی پیچیدهای را برای منطقه مذکور نمایان میسازد. بر این اساس گسلهای تراستی با سن های متقاوت ایجاد شده که قدیمی ترین آنهاT1در زمان عملکرد رخداد تریاس فوقانی در نتیجه برخورد قاره اورازیا و بلوک سیمرین و بسته شدن اقیانوس پالئوتتیس ایجاد شدهاند. این گسلها دارای روندNE تمایل به سمتSEمیباشند. تراستهایT1بین اولیستولیتهای کربناته قرار دارند، حرکات شدید در عمق آنها باعث متاسوماتیزم بلوکهای سرپانتینیتی و تشکیل لیستونیت شده است. همزمان با بسته شدن حوضه پشت کمان نئوتتیس (اقیانوس سبزوار) در زمان ائوسن فوقانی دومین فاز تراستینگT2به وقوع پیوسته است. این واقعه با راندگیهایی با روندNE همراه بوده که به سمت شرق عمدتاً سنگهای کرتاسه و ائوسن را بطور شکننده دستخوش تغییر قرار داده و جابجا نموده است. در غرب تاقدیس انارک راندگیهایی با شیب به سمت غرب به چشم میخورند که لایههای کرتاسه- پالئوسن را به روی سنگهای دگرگونی به سمت شرق رانده و توسط کنگلومرای الیگوسن پوشانیده شدهاند