سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه زینعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین ساخت، دانشگاه شهید بهشتی
حسین حاجی علی بیگی – دکترای زمین ساخت از دانشگاه شهید بهشتی، استادیار گروه زمین شناسی دانش
محمد رضا قاسمی – دکترای زمین ساخت از دانشگاه اتاوا، استادیار پژوهشکده علوم زمین، سازم
حمید رضا کریم نزاد – کارشناسی ارشد زمین ساخت از دانشگاه شهید بهشتی،کارشناس ارشد مدیریت اکت

چکیده:

تاقدیس دالپری از جمله تاقدیسهای زیرسطحی کمربند ساده چینخورده زاگرس میباشد. این تاقدیس در فروبار دزفول واقع شده است و پهنه گسلی بالارود به صورت یک راندگی پنهان به عنوان بخشی از گسل پیشانی کوهستان این تاقدیس و تاقدیسهای همسایه آن را تحت تاثیر عملکرد خود قرار داده است. با استفاده از دادههای زیرسطحی یک برش عرضی ساختاری بر روی این تاقدیس ترسیم شده است. بر پایه بررسی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پارامترهای هندسی چین بر روی این برش ساختاری عرضی و مقایسه آن با مدلهای ارائه شده برای انواع چینهای مرتبط با گسلش میتوان این تاقدیس را به عنوان یک چین مرتبط با گسلش از نوع انتشارگسلی پیشنهاد نمود. نتایج به دست آمده از مقایسه چین با مدل تاوانی و همکاران ( ۲۰۰۶ Tavani et al,)نشانگر شکل گیری کژ راندگی در اعماق زیاد است.