سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسام زندحسامی – دانشگاه آزاد قزوین
زینب آشتیانی پور – موسسه آموزش عالی کار

چکیده:

ازمهمترین عوامل تاثیر گذار برارتقای سطح رقابت پذیری بنگاه ها و دستیابی به مزیت رقابتی بهره گیری ازقابلیت نوآوریهای فناوری است دراین مقاله با استخراج ابعاد مختلف این قابلیت ها به بررسی میزان تاثیر آنها بررقابت پذیری و همچنین اولویت بندی این ابعاد پرداخته شده است پس ازبررسی منابع و مقالات دراین زمینه قابلیت ها درقالب ۶بعد دسته بندی شدند و سپس ابعاد مختلف رقابت پذیری استخراج گردید به دلیل محدودیت درتعدادخبرگانی که هم توانمندیهای نواوری فناوری و هم رقابت پذیری را به خوبی بشناسند و برابعاد آنها تسلط داشته باشند برای استخراج میزان تاثیر و چگونگی تاثیر این ابعاد از روش تحلیل و معادلات علت و معلولی درقالب روشهای تصمیم گیری گروهی MADM استفاده شد به این منظور دو پرسشنامه تعدیل ابعاد و استخراج میزان تاثیر ابعاد طراحی گردید نتایج کسب شده براساس الگوریتم تکنیک دیماتل DEMATEL مورد تحلیل و میزان تاثیر گذاری و تاثیر پذیری ابعاد مورد بررسی قرارگرفت