سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

میثم دهقانی عشرت آباد – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
امیر البدوی – استاد بخش مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ارزش گذاری کسب وکارهای نوپا در سرمایه گذاری خطرپذیر همواره موضوعی مهم در مذاکرات میان کارآفرینانو سرمایه گذاران خطرپذیر بوده است. بررسی تحقیقات موجود در ادبیات کارآفرینی و سرمایه گذاری خطرپذیرنشان می دهد علیرغم اهمیت موضوع، شناخت کافی در مورد این جنبه مهم فرآیند کارآفرینی وجود ندارد وشناسایی راه حل مناسب، هم برای کارآفرینان و هم برای سرمایه گذاران خطرپذیر بنا به دلایل متعدد لازم وضروری است. همچنین تحقیقات انجام شده در خصوص ارزش گذاری کسبوکار نوپا بر این نکته تاکیدداشته اند که ارزش گذاری کسبوکار نوپا به سبب چالش هایی موجود، امری پیچیده و دشوار است. بنابراین گامنخست در توسعه یک تکنیک مناسب برای ارزش گذاری کسبوکار نوپا، شناسایی چالش های پیش رو و تحلیلآنها می باشد تا چارچوبی مناسب برای بررسی و توسعه روش های فعلی فراهم آورد. در این پژوهش تلاششده است چالش های ارزش گذاری کسب وکار نوپا با مراجعه به ادبیات تحقیق و مطالعه منابع معتبر شناساییگردند. براساس نتایج پژوهش، چالش های ارزش گذاری کسب وکار نوپا، به طور کلی در ۱۲ دسته قرار می گیرند.تحلیل چالش های شناسایی شده بر پایه نظریه های مطرح و تدوین چارچوبی برای بررسی روش های فعلیارزش گذاری کسب وکار نوپا، به عنوان موضوعی دارای اولویت در پژوهش های آتی پیشنهاد می شود.