سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمود فال سلیمان – عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند
محمد حجی پور – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

سند چشمانداز بیست ساله در راس اهداف نظام برنامهریزی کشور است که تحقق آن در افق ۱۴۰۴ منوط به توسعه و برقراری امنیت از جنبههای گوناگون در مناطق مختلف کشور و حصول توسعه یکپارچه سرزمینی میباشد. مناطق و شهرستانهای مرزی با توجه به موقعیت قرارگیری و درجه توسعهیافتگیشان از اهمیت خاصی برخوردارند و شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی از آن جمله است. این مقاله تلاش دارد به بررسی و تحلیل چالشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این شهرستان در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴ با رویکردی امنیتی بپردازد. مقاله حاضر از نوع توصیفی –تحلیلی و ژرفانگر میباشد که در پیشبرد آن از ابزار روش اسنادی استفاده شده است. مطالعات نشان داد منطقه نهبندان به منظور توسعه و برقراری امنیت در آن با چالشهایی هم چون پایین بودن سطح سواد، توزیع نابرابر درصد باسوادان میان مناطق شهری و روستایی، واگرایی و روستاگریزی، پایین بودن سطح درآمد در مناطق روستایی و عدم استفاده مناسب از ظرفیتهای موجود در راستای توسعه منطقهای مواجه است