سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیرعباس رستگارحقیقی شیرازی – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز
محمدرحیم همتیان –

چکیده:

روابطی تحلیلی برای پیچش مقاطع باز دارای ترک ارائه شده است .با استفاده از این روابط محاسبه سختی پیچشی ، تنش برشی و فاکتور شدت تنش امکانپذیر می شود . روابط بسیار ساده هستند و با یک ماشین حساب معمولی قابل محاسبه و استفاده می باشند . سطح مقطع از قطع ه های مستقیم، انحنادار ، دارای ترک و ا نتهایی تشکیل شده است . ضخامت قطعه های مختلف در کل مقطع یکسان در نظر گرفته م ی شود. مساله پیچش در هر قطعه با تقری ب های مناسب تحلیل می شود. با ارائه یک مثال دقت و کارایی روش ارائه شده نشان می دهد.