سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحسن قریشی – دانشجوی کارشنا سی ارشد عمران خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان
محمود نیکخواه شهمیرزادی – استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان

چکیده:

بررسی رفتار خاکها تحت بارهای سیکلی همواره از موضوعات مورد توجه مهندسین ژئوتکنیک بوده است. بارهای سیکلی وارد بر پیها میتواند ناشی از امواج ساحلی، باد، کارکرد ماشین آلات، توربینهای بادی، حملونقل ریلی و جادهای باشد. بارهای سیکلی میتواند باعث نشستهای غیرمنتظره و آسیبهای اساسی به سازه گردد. در خاکهای ماسه- ای در صورتی که شدت و تعداد سیکلهای بار به اندازه کافی بزرگ باشد، فشار منفذی ایجاد شده با تنش موثر همه جانبه بین ذرات خاک مساوی شده و با از بین رفتن اندرکنش بین دانههای ماسه مقاومت برشی خاک از دست میرود. در این مطالعه اثر بارهای سیکلی بر سه نوع خاک ماسهای (SM) ، رسی (CL) و ماسه رسدار (SM-SC) بررسی شده است. در این مطالعه مدلسازی پیهای سطحی در نرمافزار ABAQUS انجام شده است. نتایج تطابق خوب مدلسازی را با نتایج تحقیقات معتبر مشابه نشان میدهد. همچنین نتایج تاثیر نوع خاک، شدت بار سیکلی، مدت زمان اعمال بار سیکلی و فرکانس بار سیکلی را بر رفتار فونداسیون های سطحی بیان میکند