سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امامعلی عاشری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی
خالد احمدی – کارشناس ارشد برنامه ریزی روستایی
زهرا تاراسی – کارشناس ارشد برنامه ریزی روستایی

چکیده:

اکوتوریسم دامنه وسیعی از فعالیتهای گردشگری وابسته به طبیعت را شامل می شود، از این قبیل می توان به بازدید از پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده، مناطق طبیعی بکر، تماشای پرندگان، گردش در محیطهای طبیعی، دامنه نوردی، کوه پیمایی، بازدید از غارهای طبیعی، مطالعه ی فلورگیاهی و فون جانوری، مطالعات میدانی زندگی حیوانات، بررسی های اکولوژیک و … اشاره کرد (نیازمند ۱۳۸۳، ۴۵). نزدیکترین شاخه به اکوتوریسم گردشگری روستایی است که میتواند ن قش عمده ای را در توانمند سازی مردم محلی و تنوع بخشی به رشد اقتصادی نیز خلق فرصتهای شغلی جدید در ارتباط تنگاتنگ با سایر بخشهای اقتصادی ایفاء نماید (شریف زاده، مرادنژاد، ۱۳۸۱، ۵۲) توریسم روستایی منبع با ارزش اشتغال زایی و ایجاد درآمد است و می تواند وسیله مهمی برای توسعه اجتماعی- اقتصادی جوامع روستایی باشد و در بسیاری از کشورها با سیاست های کشاورزی در ارتباط است و غالباً وسیله ای در جهت حمایت از محیط زیست و فرهنگ روستایی می باشد، بنابراین می تواند نقش اساس در توسعه و حفظ روستا داشته باشد(منشی زاده، نصیری، ۱۳۸۰، ۸). در زمینه ی شناسایی و پهنه بندی فعالیتهای اکوتوریستیبا کنیا و همکاران (۲۰۰۲) در تحقیقی تحت عنوان کاربرد GIS در تصمیم گیری توسعه اکوتوریسم، برای صدفهای اگاندای آفریقا انجام داده اند و به پهنه بندی پارکهای ملی اوگاندا پرداخته اند الگوی پژوهش حاضر قرار گرفته است. منطقه ی مورد مطالعه در استان کردستان از قدیمی ترین کانونهای زیستی و دارای جاذبه های اکوتوریستی فراوان است سعی شده است پس از بررسی همه جانبه ی شرایط اقلیمی، پوشش گیاهی، توپوگرافی، امکانسنجی بروز زلزله و سوابق هر یک نقشه های سطوح ارتفاعی، شیب، پوشش گیاهی، رودخانه ها، و تعریف هر واحد به صورت مناسب و نامناسب تهیه شود (حد واسطی وجود ندارد) و همه ی توابع بر ا ساس شروط و محدودیتهای منطق بولین تعیین شده است. نهایتاً مناطق مناسب برای فعالیتهای کوهنوردی، دامنه نوردی، مشاهده ی چشم اندازهای طبیعی، اسکی و ورزشهای زمستانی، ورزشهای آبی و ماهیگری و طبیعت گردشگری، شکار و ورزشهای هفت گانه معرفی شده و بصورت درصد از محدوده بیان شوند.