بخشی از اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه با اساتید مجرب و متخصص در زمینه بهسازی، بازسازی و مرمت و توانمندسازی بافتهای فرسوده جمع آوری شده است .

بخش دیگری از اطلاعات از طریق پخش پرسشنامه در بین ساکنان محله ابیوردی جمع آوری شده است . پرسشنامه ها فرم هایی چاپی برای جمع – آوری داده هاست که حاوی پرسش ها یا اظهاراتی است که آزمودنی اغلب بدون ذکر نام خود به آنها پاسخ می دهد(سلیجر و شوهامی ، ١٣٧٨: ١۶٢). پرسشنامه بعد از تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم طراحی می – شود. پرسشنامه تابع تعریف عملیاتی مفاهیم است . محتوای پرسشنامه را سنجه های قابل مشاهده تشکیل می دهد. در پرسشنامه هر یک از معرف ها تبدیل به یک سوال می شوند.

ماهیت سوالاتی که در پرسشنامه مطرح می شود می تواند متفاوت باشد.

از نظر کیوی و کامپنهود، سوالات معمولا شامل وضعیت اجتماعی ، شغلی و خانوادگی افراد مورد بررسی ، درباره عقاید و ایستارهایشان راجع به مسایل انسانی ، دنیوی و معنوی، درباره انتظارشان ، سطح معرفت یا آگاهی شان در مورد یک حادثه یا یک مساله و یا کلا درباره هر نکتهای می باشد که اطلاع از آن برای محقق جالب توجه است .

دیلمان ١ چهار نوع محتوا برای پرسش مطرح می کند: رفتار، اعتقادات ، نگرش ها و خصیصه ها(دواس ، ١٣٨٣: ٨٨).

لازم به ذکر است که بر اساس دو گروه متغیر مستقل (پیش بین ) و وابسته(ملاک)، پرسشنامهای تلفیقی مشتمل بر اجزاء زیر تنظیم گردیده است .