سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامحسین گلستانی پور –

چکیده:

هدف اصلی مقاله حاضرتعیین عوامل مؤثر بر پذیرش راهبردهای مدیریت کشاورزی پایدار کم نهاده در بین ذرت کاران شهرستان دزفول می باشد.کشاورزی پایدار کم نهاده بر کاهش استفاده از کودها و سموم شیمیایی و استفاده کمتر از شخم بی رویه از طریق استفاده از روشهای جایگزینی مانند تناوب زراعی، حفظ بقایای محصول، کاربرد کودهای دامی، گیاهان لگومینوز، کود سبز، شخم حداقل و کنترل طبیعی آفات تأکید می کند. برای انجام این پژوهش از روش توصیفی و همبستگی استفاده شده است. ذرت کاران این شهرستان با ۳۴۲۰ نفر به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده و بر اساس جدول کرجی ومورگان ۳۲۰ نفر به عنوان نمونه مورد بررسی تعیین گردیدند.نتایج عمده این مطالعه نشان می دهد که۹۱/۵ درصد از ذرت کاران شهرستان دزفول در گروه بالا و بسیار بالا از لحاظ میزان پذیرش راهبردهای مدیریت کشاورزی پایدار کم نهاده قرار داشتند. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که بین میزان دسترسی به کانالهای ارتباطی، مشارکت اجتماعی، منزلت اجتماعی، نگرش نسبت به کشاورزی پایدار کم نهاده و میزان استفاده از کودهای حیوانی با میزان پذیرش راهبردهای مدیریت کشاورزی پایدار کم نهاده توسط ذرت کاران در سطح۰/۰۱ رابطه مثبت و معنی دار و بین میزان استفاده از کودهای شیمیایی و میزان استفاده از سموم علف کش با میزان پذیرش راهبردهای مدیریت کشاورزی پایدار کم نهاده رابطه منفی و معنی داری وجود داشته است . علاوه براین، نتایج حاصل از رگرسیون به شیوه گام به گام نشان داد که متغیرهای نگرش نسبت به راهبردهای کشاورزی پایدارکم نهاده، میزان منزلت اجتماعی، میزان استفاده از سموم علف کش و تجربه فعالیت کشا ورزی به طور تعاملی توانایی تبیین ۵۲ درصد تغییرات متغیر وابسته را دارا بوده اند.