سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شیوا میردارسلطانی – دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندرا
محمود رائینی سرجاز –
رامین فضل اولی –

چکیده:

خشکسالی ازجمله پدیده های اقلیمی است که در اثر افزایش دما و کمبود آب به مرور زمان به وقوع می پیوندد از انجایی که خشکسالی پدیده ای خزنده است که پس از به وقوع پیوستن آثار زیانبار خود را نشان میدهد بنابراینلازم است با استفاده از روشهایآماری و تجزیه تحلیل آمار بلندمدت موجود احتمال وقوع این رویداد درسالهای آتی به موقع پیش بینی گردد تامدیران مسئول مربوطه در فرصت کافی بتوانند نسبت به انجام تمهیدات لازم اقدام و به این وسیه از بروز اثرهای زیانبار خشکسالی تاحد امکان پیشگیری نمایند دراین تحقیق آمار بارندگی ۳۰ ساله ۵۷ ایستگاه باران سنجی واقع در استان مازندران جمع آوری گرددی و پس از بازسازی داده ها مفقود شده تحت آزمون من – کندال که آزمونی برای مشخص کردن وجود روند در داده ها است قرارگرفتن که درنهایت منجر به حذف ۴ ایستگاه گردید. سپس با استفاده از داده های موجود پدیده خشکسالی دراین استان در طی ۳۰ سال گذشته با استفاده از شاخصهای بارندگی استانداردشده SPI شاخص (ZSI) Z-Score وشاخص Z چینی CZI مورد مطالعه قرارگرفت . سپس از روش TOPSIS که روشی انتخابگر است برای رتبه بندی ایستگاه ها با وزن دهی سالانه خشکسالی به هر ایستگاه استفاده شد. با توجه به این موضوع که استان مازندران یکی از قطبهای اصلی کشاورزی درکشور است باید به مسئله خشکسالی دراین استان اهمیت بیشتری داده شود.