سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سادق بارونی زاده بهبهانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت گرایش حفاری و بهره برداری
محمد آبدیده – دکتری زمین شناسی- استاد یاردانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه،گروه مهن

چکیده:

اطلاع از جهت و مقدار تنش در اعماق زیاد نکته مهمی در علوم زمین و مهندسی میباشد. یکی از مهمترین کاربردهای دادههای تنش در صنعت نفت، تحلیل پتانسیل تولید ماسه در مخزن میباشد . دست یابی به راه حلهای علمی و مهندسی در مسائل تولیدماسه نیازمند اطلاع دقیق از موقعیت تنش در عمق میباشد.در این مقاله پس از قرائت داده های پتروفیزیکی از جمله لاگ صوتی به محاسبه مدول های الاستیک سنگ مخزن در حالت دینامیکی پرداخته و بعد از تبدیل آنها از حالت دینامیکی به حالت استاتیکی بهمحاسبه مقاومت تک محوری سنگ مخزن مناسب با آن پرداخته شده است، سپس با توجه به فشار منفذی و وزن گل، فشار گل محاسبه تا بزرگی (مقدار)تنش های برجا که شامل تنش عمودی و تنش افقی ماکزیمم و مینیمم حاصل آید. در نهایت با محاسبه تنش های مماسی و محوری و شعاعی و مطالعه و بررسی وضعیت و نوع شکستگی های دیواره چاه از مدل های شکست برشی و بررسی تنش ها می توان مدلهای شکست برشی چاه را بدست آورد .با این حال در حالت هایی که شکستگی دیواره چاه در حالت SWBO)باشد ریزشBreak outمشاهده می شود. شناسایی لیتولوژی از طریق لاگPEF انجام می گیرد و به وسیله آن می توان زون های دارای ماسه سنگ را مشخص نمود در نهایت در این مقاله با قرار دادن دومتغییر وجود زون ریزش و ماسه دار بودن زون ،به تحلیل پتانسیل تولید ماسه در مخزن پی برد