سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان کوچکی – کارشناس ارشد مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ته
کامران گشتاسبی – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه تربیت مدرس
مصطفی شریف زاده – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تحلیل پایداری چاه، روش ی بر ای بهبود اقتصاد ی عم لیات حفار ی و دور ی از مشکلات ی همچون هرزرو ی گل حفاری و ر یزش د یواره، در ح ین حفار ی و تول ید است . شناخت انواع گس یختگیهای بوجود آمده در د ی واره چاه در تحل یل پ ایداری، اهم یت ز یادی دارد . در این مقاله تحل ی ل پ ای داری چاه نفت، در سازند آسمار ی (میدان نفت ی کوپال )، با استفاده از نرم افزار عدد ی FLAC اطلاعات بدست آمده از نمودارها ی درونچاهیLOG) تخ مین زده شده اس ت . فشار و وزن گل حفاری در آغاز حرکت پلاس ت یک دی واره چاه و همچنین آغاز گسیختگی برشی در دیواره چاه، برای سازند سنگ آهک مخزن به دست آمده است. همچنین تحلیل پ ایداری چاه در امتداده ا ی قائم، تنش افق ی حداقل و تنش افق ی حداکثر، انجام شده اس ت . آغاز حرکت پلاست یک و گس یختگی برش ی در دی واره چاه بر ا ی مقطع سنگ آهک، بترت ی ب در فشار گل(MPa8/23(pcf و ۴۰ (MPa82/31 (pcf4/53 اتفاق می افتد. نتایج نشان م ی دهد، مقدار حداکثر جابجایی در جهت اف ق ی، در هنگام حفا ر ی در امتداد قائم، تنش افق ی حداقل و تنش اف ق ی حداکثر بتر ت ی ب ×۱۰- ۵۵/۲ و ۵ ×۱۰-۵ ،۶/۱×۱۰-۵۸/۵ متر، به دست آم د . بیشترین پ ایداری چاه در امتداد حفار ی قائم است. در شر ایط حفار ی افق ی، حفار ی در امتداد تنش افق ی حد اقل از پا ی داری بی شتری برخوردار است . همچنین بررس یها نشان داد حفا ر ی در امتداد تنش اف ق ی حداقل، کمترین گس یختگی برش ی را ایجاد م ی کند. در نهایت گسیختگی کششی در امتداد تنش افقی حداکثر بوجود می آید