سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا فتح آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت
محمد آبدیده – دکتری زمین شناسی

چکیده:

درطی حفاری دومشکل عمده درپایداری چاه بنام ریزش چاه و شکستگی های کششی القایی حفاری وجود دارد این نوع شکستگیها میتوانند منجر به مانده یابی گیرلوله sidetracking شستشویدیواره و هرزروی سیال حفاری شوند با تعیین فشارگل بحرانی درزمان حفاری از وقوع این مشکلات می توان جلوگیری کرد برای تعیین این فشار استفاده ازیک مدل رفتاری همراه با یک معیار شکست مناسب با شرایط توده سنگ که بتواند تنشهای اطراف چاه را بدرستی تخمین بزند ضروری می باشد معیار موگی – کلبم بدلیل درنظر گرفتن اثرمقاومتی تنش متوسط c2 دقیقتر از معیار مور – کلمب می باشد دراین تحقیق ازدو معیار شکست مور کلمب و موگی – کلمب برای تحلیل پایداری چاه استفاده شده است.