سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هادی خلیلی – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا، کارشناس شبیهسازی و بارگذاری سیستم،
سیامک اسماعیل زاده خادم – استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
سیدمحمدباقر ملائک – استاد دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
مریم سادات مرتضوی – کارشناس ریاضیات کاربردی، دانشگاه پیام نور

چکیده:

تئوری انشعاب برای مطالعهی پایداری و دینامیک پرواز غیرخطی بسیاری ازهواپیماهای پیشرفته (مخصوصاً در مورد زاویهی حمله) به کار میرود. کاربرد اصلی آنالیز انشعاب بر اساس شبیهسازی عددی برای پیشبینی و توضیح ناپایداریهای غیرخطی است. هدف اصلی در این مقاله بررسی پایداری هواپیما در مدل غیرخطی پرواز طولی میباشد که زاویهی سکان عمودی پارامتر انشعاب است. مدل استفاده شده یک مدل درجهی ۳ غیرخطی است و برای شبیهسازی عددی از دادههای هواپیمای جنگیF-8 Crusader » استفاده شده است. هر دو نوع انشعاب (هم انشعاب ایستایی و هم انشعاب نوسانی) ممکن است به ازای مقادیر بحرانی زاویهی سکان افقی متحرکرخ دهد و هیچ الزامی برای پیوسته بودن نقاط تعادل نیست و ممکن است در این دسته از نقاط ناپیوستگی وجود داشته باشد