سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میرغلامرضا میرصدیق محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اه
کاوه آهنگری – استادیارومدیرگروهگروهکارشناسیارشدمهندسیمعدن – دانشگاه آزاداسلام
فیروز برادررضی زاده – استادیارومدیرگروهکارشناسیارشدزمی نشناسیمهندسیدانشگاه آزاداسلام

چکیده:

در این مقاله پارامترهای ژئ ومکانیکی تود ههای سنگی و پایداری و تمهیدات سیستم نگهداری برای تونل انتقال آب سد احم دبیگلو که در سنگهای پیروکسن آندزیتی محصور شده، بر اساس روشهای تجربی و تحلیل های عددی و بلوکی مورد تحلیل قرار گرفته است. در روشهای تجربی از سه سیستم طبقه بندی مهم شامل RMR طبقه بندی ژئ ومکانیکی توده سنگ Q اخص کیفی تونل سازی ) GSI شاخص مقاومت زمین شنا سی) و علاوه بر آن تحلیل عددی با روش اجزا ءمحدود (Finite Element)به کمک نرم افزارPhase2 و تحلیل بلوکی به کمک نرم افزار Unwedge جهت بر آورد کیفیت توده سنگهای در بر گیرنده تونل انتقال و طراحی سیستم نگهدارنده استفاده گردیده است. با توجه به شرایط و ویژگیهای سنگهای تشکیل دهنده تونل انحراف، معیار شکست موهر- کلمب برپایه مدل رفتاری الاستوپلاستیک در نظر گرفته شده است، همچنین بدلیل نبود پیچیدگیهای خاص زمین شنا سیو ساختمانی تنها یک مقطع بحرانی درحداکثرعمق سربار مورد تحلیل قرارگرفته است. در نهایت بابررسی و مقایسه نتایج روشهای تجربی و عددی، بهترین و با صرفه ترین سیستم نگهداری توسط روشهای نرم افزاری ارائه گردید.