سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزانه نجات دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه کاشان
حسن بخشنده امنیه – استادیار گروه معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان

چکیده:

تونل گردنه رخ در مسیر شهر کرد- اصفهان قرار دارد. این تونل با هدف حذف یکی از نقاط حادثه خیز کشور و روان سازی ترددهای جاده ای بین اصفهان وش هر کرد احداث شده است. در مقاله حاضر جهت طبقه بندی توده سنگ های مسیر تونل از شاخص تونل سازی در سنگ بارتن و طبقه بندی بیناویسکی استفاده شده است. پس از بررسی پایداری تونل در سازند مربوطه، سیستم نگهداری مورد نیاز تعیین شده است. با در نظر گرفتن پارامترهای ژئومکانیکی مسیر تونل، اعمال شرایط مرزی و شرایط پرتال ورودی تونل، مدلسازی توسط نرم افزار تفاضل محدود FLAC3D انجاتم شد و سیستم نگهداری پیشنهادی روش های تجربی در آن اعمال شد. کلیه محاسبات در سه مرحله قبل از حفر تونل، بلافاصله پس از حفر و پس از اعمال سیستم نگهداری انجام شده و در هر مرحله کلیه تنش ها و جابجایی ها در اطراف تونل محاسبه شده است. با توجه به مدلسازی شرایط منطقه توسط نرم افزار FLAC3D، مقادیر جابجایی در سقف، دیوارها و کف به ترتیب ۳، ۴ و ۶٫۵ سانتیمتر برآورد شد و پس از نصب سیستم نگهداری پیشنهادی بارتن مقادیر جابجایی در سقف، دیوارها و کف به ترتیب ۳، ۳ و ۶ سانتیمتر برآورد گردیده است. این تغییرات نشان می دهد که سیستم نگهداری پیشنهادی مناسب نبوده و سیستم دیگری باید جایگزین شود.