سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود شمس الدین سعید – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، دان
حامد شمس الدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده مه
پرویز معارف وند – استادیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ت

چکیده:

طراحی روش اجرا و انتخاب سیستم نگهداری تونل در سنگهای ضعیف و هوازده از چالشهای اصلی در تونلسازی است. یکی از روش های تحلیل پایداری سازه های سنگی، روش تجربی است که با توجه به ساختگاه و شرایط زمین به طبقه بندی آنها میپردازد و با توجه به کلاس مورد نظر سیستمنگهداری مناسب را پیشنهاد میکند. از جمله این روشها میتوان بهVNIMI و Q ، RMRاشاره کرد. روشVNIMI یکی از روشهای جامع و موثر در تحلیل پایداری است که توسط انستیتو تحقیقات معدن روسیه پیشنهاد شده و به جهت کسب موفقیت در طراحی و اجرای چندین سازه بزرگ زیرزمینی، در آیین نامه های معدنی و عمرانی نیز گنجانده شده است. در این مقاله، به طور خاص به بررسی وضعیت پایداری تونل جنوبی شبلی بخشی از طرح آزادراه زنجان تبریز به روشVNIMIپرداخته میشود و پس از ارایه کلاس نگهداری لازم، مقایسه این روش با روشهای تجربی RMR و Q ارائه میشود