سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدجواد رحیم دل – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
سعید مهدوری – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان
راحب باقرپور – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تونل انتقال آب بهشت آباد با هدف انتقال آب از سرشاخه های رودخانه کارون به فلات مرکزی ایران مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است این تونل با طول تقریبی ۶۴۹۳۰ متر و قطر تمام شده ۶ متر با آورد سالانه ۱۰۷۰ میلیون مترمکعب جهت رفع کمبود های آبی بخشهای شرب صنعت، کشاورزی و غیره در فلات مرکزی ایران بزرگترین تونل انتقال آب درکشور خواهد بود دراین مقاله با توجه به برداشت درزه های سطحی و نتایج حاصل از آزمایش برروی مغزه های حاصل از گمانه ها مسیر تونل به پهنه هایی تقسیم و با استفاده از طبقه بندی مهندسی مقدار پارامترهای Q,RMR برای هر پهنه تعیین شده است سپس به بررسی وضعیت پایداری تونل مذکور به روش VNIMI پرداخته شده و پس از ارائه کلاس نگهداری لازم این روش با روشهای تجربی RMR,Q مورد مقایسه قرارگرفته است.