سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد کارکن – دانشجوی دکتری عمران-سازه، دانشگاه فردوسی
مجتبی آقامیری اصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا، دانشگاه فردوسی
حسین کارکن – دانشجوی کارشناسی زمین شناسی

چکیده:

در این پژوهش با بهرهجویی از معادلات حاکم بر تیرهای اولر-برنولی و روش اجزای محدود، ابتدا یک تیر سه گرهی اولر برنولی رابطهسازی میگردد. در هر گره یک درجه آزادی دورانی و یک درجه آزادی انتقالی وجود دارد که در مجموع تیر دارای شش درجه آزادی میباشد. با به دستآوردن تابعهای درونیاب برای این جزء تیری سه گرهی، ماتریس سختی و ماتریس سختی هندسی تیر و همچنین ماتریس جرم این جزء، محاسبهمیشود. با بهرهجویی از روابط به دست آمده، تحلیل پایداری و ارتعاش آزاد تیر انجام میشود. با مقایسه نتایج به دست آمده از این روش با نتایج دیگر پژوهشگران کارایی و دقت روش مورد استفاده به اثبات میرسد