سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل عبدالهی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ دانشگاه شهید باهنر کرمان
یعقوب رشیدیان زرینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امروزه استفاده از فضاهای بزرگ زیرزمینی برای ذخیره سازی مواد هیدروکربوری در جهان متداول است. در ایران، باتوجه به موقعیت استراتژیک آن در جهان و منطقه، توجه به این فضاها، یک نیاز محسوب می شود. با توجه به کاربریحساس و ویژه این فضاها، تحلیل پایداری و اطمینان از ایمنی مغار، اهمیت بسزایی دارد. در این تحقیق به امکان سنجی حفرو بررسی پایداری مغار در سازند آسماری، در محدوده شهرستان بوشهر در حالت خالی از سیال پرداخته شده است . بدین منظور مغزه هایی با قطر mm 54 از توده سنگ منطقه تهیه شد و در آزمایشگاه، جهت تعیین مشخصات مکانیکی سنگ، مورد آزمایش های استاندارد تک محوره، سه محوره و صوت قرار گرفت. نتایج آزمایش ها به همراه استفاده از روابط تجربی وهمچنین استفاده از نرم افزار Roclab مشخصات مکانیکی توده سنگ مغار را بدست داد. سپس با استفاده از نر م افزار Phase2 به تحلیل پایداری مغار با ابعاد پیشنهادی ۳۰ × ۱۸ متر و با روش حفاری پله ای در ۴ مرحله پرداخته شد کهبررسی ها، حاکی از پایداری مغار بود. در ادامه پایداری مغار توسط روش های تجربی ساکورایی و ونیمی نیز بررسی شد کهنتایج این روش ها نیز، پایداری مغار را نشان داد. در انتها با توجه به قانون اطفاء حریق، حداقل فاصله مجاز برای ۲مغارمجاور با ابعاد مشابه ابعاد پیشنهادی، در این تشکیلات از یکدیگر ۲۸ تا ۳۰ متر ارزیابی شد.