سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

زینب بشری مقدم – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی فارغ التحصیل دانشکده تحصیلاتتکمیلی
محمود حسینی – دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

سد یکی از زیرساخت های مهم هر کشوری است میدانیم که از جمله اثرات زلزله در سدها ایجاد ترک در انهاست که می تواند خطرناک باشد بطوریکه پایداری سد را به خطر بیندازد در پژوهش حاضر هدف بررسی رفتار سد بتنی وزنی ترکخورده تحت اثر زلزله می باشد دراین پژوهش سدکوینا مدل شده انالیز دینامیکی غیرخطی در حال حاضر ابزاری برای بررسی ایمنی لرزه ای سدهای بتنی وزنی میب اشد که دراین پژوهش تحلیل دنامیکی غیرخطی تحت اثر پنج زلزله مختلف با PGA یکسان حدود ۰٫۵g و محتوای فرکانسی متفاوت انجام شده و اندرکنش دینامیکی سد و دریاچه با روش جرم افزوده مدل شده است و برای مدل غیرخطی بتن در تحلیل دینامیکی غیرخطی از معیار گسیختگی دراکر – پراگر استفاده شده است بعد از انجام تحلیل های دینامیکی برروی سد ترک خورده کوینا مقادیر تغییر مکان افقی و قائم تاج سد و تنش کششی اصلی در انتهای ترک و مقادیر کرنشهای پلاستیک انتهای ترک در راستای x,y و کرنش برشی پلاستیک در صفحه xy بدست امده و نمودار آنها براساس شاخص شبه شتاب طیفی برای زلزله های مختلف رسم شده و با هم مقایسه شده اند. نتایج نشان میدهد که ترک خوردگی کششی بتن عامل غیرخطی مهمی در رفتار سدها است پاسخهای بدست امده از تحلیل غیرخطی قبل و بعد از ترک خوردن کاملا با هم اختلاف دارند.