سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی امینی – استادیار دانشگاه کاشان- نشانی: کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان

چکیده:

شیروانی سنگی مشرف به سرریز سد کوار با ارتفاع ۸۰ متر در سنگهای به شدت خرد شده آهکی در حال حفاری میباشد.بعد از شروع حفاری پله دوم، لغزش کوچکی در پله اول شیب رخ داد که نشان میداد شیروانی مذکور شرایط مطلوبی نداشته ونیاز به پایدارسازی دارد. برای ارزیابی پایداری شیروانی به پارامترهای برشی تودهسنگ نیاز بود ولی، در این پروژه، بدلیل خرد بودن تودهسنگ امکان اخذ نمونه معرف برای انجام آزمایش مقدور نبود. در این مقاله ابتدا، پارامترهای ثابت معیار شکست هوک- بران مربوط به تودهسنگ مورد مطالعه به کمک تقسیمبندیGSI تعیین میگردد. سپس پارامترهای برشی کلمبمربوط به تودهسنگ با استفاده از دو روش متفاوت (تقسیمبندی مهندسی تودهسنگ و برازش معیار شکستهای هوک-بران و کلمب) بدست میآیند. در ادامه، شیروانی سنگی با استفاده از پارامترهای بدست آمده، به صورت مجزا، با استفاده از نرم افزارSLIDE تحلیل میشود. بررسی نتایج این تحلیلها نشان میدهند اگر شیروانی سنگی با استفاده از معیار شکستهای هوک بران و یا کلمب ارزیابی شود، نتایج تقریباً یکسان میباشند. ولی اگر پارامترهای برشی تودهسنگ از طریق برازش معیار شکستهای هوک- بران و کلمب تعیین شوند نتایج بشتر از واقعیت خواهد بود که خطرناک بوده و قابل توصیه نیست