سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایمان آقاملایی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
هاشم هاشم نژاد – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
غلامرضا لشکری پور – استادگروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد
محمد غفوری – استادگروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور اطمینان از پایداری شیروانیهای سنگی لازم است بر روی آنها آنالیز پایداری انجام گیرد. روش های مختلفی برای آنالیز پایداری شیروانی ها خصوصا شیبهای سنگی وجود دارد. براساس مطالعات زمین شناسی انجام شده شیروانی مد نظر در لایه های مارنی – گلسنگی و مارنهای سیلتی قرار می گیرد. باتوجه به ارتفاع این شیروانی و روند تدریجی تغییر ماهیت لایه ها از مارن به سیلت استون، پارامترهای در نظرگرفته شده پارامترهای معادل است. در تحلیل پایداری کلی شیروانی سنگی از پارامترهای مقاومت برشی براساس معیار شکست هوک – براون استفاده شده است پس از انجام آنالیز پایداری کلی و طراحی سیستم نگهداری، پایداری گوه های سنگی تحلیل شده و کفایت سیستم نگهداری برای پایداری گوه هایی که دارای پتانسیل لغزش می باشند مورد بررسی قرارگرفته است و همچنین برای درنظرگرفتن بارگذاری مربوط به زلزله علاوه بر آنالیزهای استاتیکی، آنالیزهای شبه استاتیکی با اعمال شتاب افقی متناظر با سطح طراحی و کاربری آن شیروانی برای رسیدن به ضرایب اطمینان مناسب انجام شده است.