سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید طایی سمیرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج مهندسی معدن، دانشگاه کاشان
مهدی امینی چرمهینی – استادیار گروه معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان
حسن بخشنده امنیه – استادیار گروه معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان

چکیده:

پایداری شیروانی سدها جهت جلوگیری از ریزش دامنه و ثبات سرریز سدها از اهمیت خاصی برخوردار است. سرریز آزاد سد کوار در جناح راست سد واقع شد هاست. با توجه به عوامل ناپایداری از جمله خرد شدگی و هوازدگی توده سن گهای آهکیمنطقه که در اثر فعالیت گس لهای کوار-سپیدار، موک و ظفر آباد-سبزپوشان ایجاد شده، طراحی و پایدارسازی و تثبیت دامنه سرریز سد کوار انجام شد. استفاده از عملیات تزریق و سیست مهای نگهداری بدلیل خردشدگی شدید تودهسنگ و عمیق بودن سطح لغزش از نظر فنی و اقتصادی معقول ناست. به همین منظور جهت جلوگیری از لغزش احتمالی، برداشت قسمت رانشی به صورت ایجاد ترانشه پیش بینی شد. جهت تحلیل پایداری شیروانی سرریز سد از روش تعادل حدی و نر مافزار SLIDE وروش عددی تفاضل محدود و نر مافزار دو بعدیFLAC2D استفاده شد. نتایج حاصله نشان م یدهد شیروانی با شیب کلی ۴۹ درجه مناس بترین گزینهاست