سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کیوان جهانخواه – فوق لیسانس زمین شناسی مهندسی، کارشناس مطالعات شرکت مهندسان مشاور پا
ندا کازرونی – فوق لیسانس زمین شناسی چینه وفسیل، کارشناس مطالعات شرکت مهندسان مشا
رضا میرزایی محمودآبادی – دکترای زمین شناسی رسوب شناسی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استه

چکیده:

جهت تحلیل پایداری شیروانیهای سنگی نیاز است تا یک مدل سازی ژئوتکنیکی انجام گیرد تا بتواند تحلیلی دقیقتر و واقعیتر از رفتار شیروانی ارائه دهد. این مدلسازی خود شامل سه مدل هندسی، مکانیکی و احتمالاتی میباشد. در این مطالعه سعی شده است تا مدل سازی هندسی و مکانیکی دیواره غربی معدن سنگ آهن رباط بر روی پیت نهایی طراحی شده این معدن، انجام شود. این دیواره اکثراً از سنگهای شیستی تشکیل شده است. بنابراین مدلسازی هندسی دیواره بیشتر شامل نمایش و مکانیابی صحیح سطوح شیستوزیته که بهعنوان ناپیوستگیهای اصلی دیواره عمل میکنند، میباشد. مدل مکانیکی با توسل به خصوصیات فیزیکی و مکانیکی توده که با انجام آزمایش بر روی نمونههای برداشت شده سطحی بهدست آمدهاند و با استفاده از روابط حاکم بر مقاومت و رفتار توده و همچنین استفاده از روشهای معمول تحلیل پایداری ایجاد گردید. به دلیل خصوصیات منحصر بهفرد سنگهای شیستی، برای تحلیل پایداری شیب از هر دو روش تعادل حدی و عددی استفاده شد تا بهتوان، نتایج بهدست آمده از این دو روش کلی را با هم مقایسه کرد