سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یاسر نعیمی – دانشجوی دکترای مهندسی معدن – مکانی کسنگ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل
کاوه آهنگری – استادیار، عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علی حق نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه آزاد اسلامی، واح

چکیده:

در معدنکاری بخش مهمی از عملیات، پ یبردن به ناپایداری و مدیریت ریسک م یباشد. در معادن روباز،افزایش شیب دیواره سبب کاهش نسبت باطله برداری، افزایش نرخ بازده داخلی و کاهش زمان بازگشت سرمایه میگردد. شیب دیواره پس از تعیین پارامترها و تعیین محدود ههای ژئوتکنیکی پیت، با استفاده از روش های تجربی، تحلیلی و عددی ارزیابی م یگردد. معدن سنگ آهن چادرملو در ۱۶۵ کیلومتری غرب شهرستان یزد و۴۵ کیلومتری شرق خرانق در ایران مرکزی واق ع شد هاست. این معدن با بیش از ۲۰۰ میلیون تن ذخیره استخراجی و ۴۰۰ میلیون تن ذخیره اکتشافی، از معادن بزرگ روباز ایران است. درحال حاضر عملیات معدنکاری و نهای ینمودن پل هها در دیواره غربی در حال اجرا است. این موضوع با نگرشی بر قرارگیری دامپ باطله در پشت دیواره یادشده دارای اهمیت م یباشد. با توجه به شرایط زمین شناسی و افزایش عمق پیت، لزوم به روزآوری هندسه شیب با پارامترها ب هروزشده از افق های نهایی، حائز اهمیت فراوان است. لذا در این پژوهش بااستفاده از نر مافزارهای تعادل حدی بررسی پایداری شیب دیواره غربی ب هصورت آنالیزهای استاتیکی وشب هاستاتیکی- با توجه به لرز هخیز بودن منطقه و نزدیکی به گسل اصلی چادرملو- با آنالیز حساسیت بر روی دامپ باطله غربی، صورت پذیرفته است. نتایج به دست آمده، نشان دهنده دارا بودن حداقل ضریب ایمنی جهت پایداری دیواره میباشد. همچنین با توجه به عمی قتر شدن پیت، افزایش ارتفاع دیواره مذکور و نیز تمرکز قسمتی از عملیات معدنکاری در این دیواره و اثر دامپ باطله بر پایداری دیواره، پیشنهاد م یگردد تا باابزاربندی و رفتارنگاری سطحی و زیرسطحی، ریسک ناپایداری دیواره در مقاطع حساس و بحرانی کنترل گردد