سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن عباس زاده – شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، طرح آزاد
محمدرضا شاهوردیلو – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، طرح آزاد

چکیده:

پایداری عددی و تفسیر رفتار توده سنگ پیرامون فضاهای زیرزمینی ( تونل، مغار و چاه) از الزامات مهم در مهندسی سنگ است. این تحلی لها م یتواند از مرحله امکان سنجی حفر ساز ههای زیرزمینی با استفاده از داد ههای سطحی و زیر سطحی شروع و تاتدقیق رفتار مدل با ثبت نتایج ابزاردقیق ادامه یابد. میزان صحت نتایج تحلی لهای عددی از یک سو به چگونگی داد ههای ورودی ( اندازه گیری شده و یا تخمینی) و از سوی دیگر به هنر و مهارت طراح در به کار گیری نر مافزارهای این حوزه بستگیدارد. در این مقاله با گردآوری داد ههای آزمایشگاهی و برداش تهای صحرایی سطحی، با مدلی سه بعدی هم زمان با ساخت اثرسینه کار در رفتار توده سنگ پیرامون تونل دسترسی به مغار نیروگاهی با روباره ۲۸۰ متری در توده سنگ فیلیت مورد ارزیابی قرارداده شد. با توجه به عدم قطعی تهای موجود در ذات توده سنگ، داد ههای آزمایشگاهی، برداش تهای صحرایی و مد لهایشبیه سازی شده، برای تخمین مقدار جاب هجایی از رو شهای آماری و احتمالاتی استفاده شد. شایان ذکر است با اعمال شرایطنزدیک به واقعیت در زمان اجرا نظیر رعایت گا مهای حفاری، ماهیت مقاومت وابسته به زمان شاتکریت و فاصله نصب پیچ سن گها از سینه کار، مقادیر جاب هجایی ایجاد شده در مدل ثبت و تحت شرایط باز ههای جاب هجایی با داد ههای واقعی همگراییسن جها مقایسه شد. نتایج حاکی از تطابق قابل قبول مقادیر جاب هجایی شبیه سازی شده با شرایط واقعی است. یکی از نتایججالب توجه در این تحقیق آنست که با شرایط مختلف نسبت تن شهای افقی به قائم پس از زمان قرائت صفرنصب ابزار( ۵ متری سینه کار) اختلاف معنی داری در مقادیر تخمینی ابزار در نسب تهای مختلف تن شهای افقی به قائم وجود ندارد و این امر بهدلیل عدم جاب هجای یهای معنی دار در دیوار ههای تونل است.