سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیرعباس کمان بدست – استادیار گروه مهندسی اب دانشگاه آزاد اهواز
روزبه آقامجیدی – دانشجوی دکتری ساز ههای آبی، دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

آنالیز نشت و تحلیل پایداری از نکات مهم طراحی محسوب م یشوند که امروزه با نر مافزارهای عددی پیشرفته م یتوان به نتایج قابل قبولی قبل از احداث یا بعد از آن دست یافت.در مطالعه حاضر بررسی رفتار سدخاکی توسط نر مافزار ۱۲Ansys در برابر عوامل تأثیرگذار بر پایداری آن صورت گرفته است. سد مورد مطالعه ، سدخاکی مارون است که این سد در ۱۹ کیلومتری شمال بهبهان و بر رودخانه مارون احداث شده است. این سد از نوع خاکی – سنگریز های است. در این تحقیق سعی شده تا پایداری سد را توسط روش المان محدود با کمک نر مافزارAnsys انجام داده و سپس با نتایج نر مافزاری همچون Geo-studio مقایسه کنیم. در ابتدا سد را با کمک تحلیل حرارتی مورد بررسی قرار داده تا تراوش از بدنه سد را پی شبینی کنیم. مقدار نشت ansys 18 درصد کمتر از geo studio برآورد شد. در ادامه به بررسی پایداری شی بهای سد پرداخته شده و با ر وهای مختلف رفتار سد شبیه سازی است و نتایج نسبتا یکسان در ارتباط با محل سطح ناپایدار به دست آمد ولی در مقایسه دو نر مافزار در فاکتورهای ایمنی تفاو تهایی مشاهده م یشود به عنوان مثال در محاسبه فاکتور ایمنی به روش بیشاپ درansy برای بالادست سد عدد ۴٫۲۱ و درgeo studio عدد ۱٫۵ به دست آمد. در پایان با تحلیل تنش و کرنش و جابجایی مقادیر حداکثر و حداقل تنش محاسبهمناطق دچار نشست و مناطقی که در اثر اختلاف نشست امکان ترک خوردگی در آ نها وجود دارد مشخص م یشود که در این قسمت هر دو نر مافزار نتایج نسبتا یکسانی ارائه دادند و میزان حداکثر جاب هجایی قائم در سد ۵ تا ۶ متر برآورد شده است