سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد خردرنجبر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج – آموزشکده فنی و حرفه ای سما

چکیده:

به علت شکل خاص سدهای قوسی این سدها از ظرافت وحساسیت ویژه ای برخوردارند . نیروهای وارده بر بدنه توسط قوسها و طره ها به پی و جناحین منتقل می گردد لذا شناخت توده سنگ پی و تعیین پارامترهای رفتاری تکیه گاههای سدهای بتنی قوسی ایجاب می کند تا تأثیر این پارامترها بر رفتار و عملکرد بدنه سد مورد بررسی قرار گیرد . جهت ایجاد همگنی در تکیه گاهها، آب بندی، اصلاح پارامترهای ژئومکانیک توده سنگ و افزایش باربری سنگ نیازمند انجام پروسه تزری ق هستیم این عملیات باعث افزایش و تغییر در پارامترهای رفتاری توده سنگ و تغییر در رفتار بدنه سد می گردد. با توجه به اینکه مصالح تشکیل دهنده پی و جناح متفاوت هستند لذا ب ر پایداری سد تاثیر بسزائی دارند . از این رو در این مقاله با صرفنظر از حالات بسیار خاص در سد ها، با ارتفاع و مقاومت فشاری بتن متفاوت، میزان تأثیر پذیری و حساسیت رفتار بدنه سد به ازاء درصد مقادیر مختلف تزریق و تغییر در پارامترهای ژئومکانیک توده سنگ در تکیه گاهها بررسی گ ردیده و مطالعه اثرات آن بروی سدهای قوسی (پی وجناحین)، با ارائه نمودارهائی، میزان تاثیر پذیری در پی و جناحین و مقدار حداکثر تغییر مکان بدنه سد بررسی و سنجیده می شود