سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنام شیرخانقاه – دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

سازههای تاشو، سازههای پیشساختهای میباشند که میتوانند از بافتار بستهای به بافتار بازشده معینی که پایدار و باربر م یباش ند، تبدیل شوند. سازههای تاشو مجموعهای از واحدهای پایه متشکل از دو میله مستقیم متصل شده به هم توسط لولا م یباشد که اصطلاحاًSLE گفته میشود و پایدار و بدون تنش در حالت کاملاً باز و کاملاً بسته میباشند. در سازههای تاشو بررسی شده در این تحقیق طی فرایندبازشدن ناسازگاری بین طول اعضا منجر به وقوع تنشها و کرنشهایی در سازه م یشود که وقوع پدیده فروجهش سازه را در بافتار بازشدهاش که بدون تنش میباشد قفل میکند. فرایند طراحی این سازهها شامل شبیهسازی پاسخ سازه طی دو مرحله است در بافتار بازشده تحت بارهای خدمت و طی بازشدن. تحلیل غیرخطی هندسی و مصالح با استفاده از نرم افزار اجزای محدود ۹ANSYS V. برای تعیین پاسخ سازه در بافتار بازشده تحت بارهای استاتیکی انجام شده است. مطالعات پارامتریک شامل تغییر ابعاد المان، نسبت ارتفاع به دهانه ، شرایط تکیهگاهی مختلف و افزایش کابل و میله برای بررسی اثر این پارامترها روی رفتار سازه انجام شده است. در پایان بر اساسمکانیزمهای خرابی در سازههای تاشو ناسازگار، توصیههای طراحی برای جلوگیری از وقوع مکانیزمهای خرابی خطرناک انجام شده است.