سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمرتضی جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
حمیدرضا سلوکی – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
ناصر حافظی مقدس – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین مقاله نتایج تحلیل پایداری رخنمون های سنگی دیواره و سقف تونل پوزه خون واقع درکیلومتر پنجاه بزرگراه سیرجان بندرعباس که با استفاده ازنرم افزار راک پک سه انجام شده است ارایه شده است ازنظر سنگ شناسی مسیر مزبور از لایه های ماسه سنگی قرمز رنگ با تناوبی ازچرت و آهک مارنی ه مچنین لایه های آهکی عبور می کند درمطالعه ح اضر وضعیت پایداری توده ماسه سنگی درمتراژ ۲۶۰تا۵۵۰متری تونل بررسی شده است به علت ضخامت کم لایه های چرتی و آهک مارنی مطالعات دربخش ماسه سنگی متمرکز شده است براساس بررسی های صحرایی ۴ دسته شکستگی اصلی درتوده های ماسه سنگی شناسایی گردید و براساس دانسیته درزه و روابط مربوطه میزان RQD توده سنگ بین ۶۵-۵۰ رده متوسط محاسبه گردید براساس رده بندی ژئومکانیکی توده ی سنگ امتیاز توده ۵۳ و وضعیت سنگ نسبتا خوب و زاویه اصطکاک داخلی آن ۳۵درجه براورد گردید.