سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی توکلی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه – گر
محمد آبدیده – دکترای زمین شناسی- عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه – گروه
محمدرضا فتح آبادی – کارشناسی ارشد مهندسی نفت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه – گروه مهند

چکیده:

تحلیل و پیش بینی پایداری دیواره چاه بعنوان یکی از نکات حساس و بحرانی در عملیات حفاری به شمار می رود و از دست دادن چاه بواسطه ایجاد ناپایداری سبب افزایش زمان حفاری، هزینه های حفر چاه و در نهایت توقف در عملیات تولید می گردد. از منظرمکانیکی، دیواره چاه ها در اثر تنش های القایی معمولاً دچار دو نوع شکست می شوند که عبارتند از: شکستگیهای برشی یا ریزش و شکستگی های کششی- القایی حفاری. این دو نوع شکستگی، میتوانند منجر به مانده یابی، شستشویدیواره چاه، انحراف رشته حفاری و هرزروی سیال حفاری شوند. با تعیین فشار گل بحرانی در زمان حفاری از وقوع این مشکلات می توان جلوگیری کرد. برای تعیین این فشار استفاده از یک مدل رفتاری همراه با یک معیارشکست مناسب با شرایط توده سنگ که بتواند تنشهای اطراف چاه را بدرستی تخمین بزند ضروری می باشد. این تحقیق بر روی دو چاه در میدان مارون و در سازند آسماری انجام شده است. رژیم تنش حاکم بر هر دو چاه بر اساس تئوری گسلش اصطکاکی اندرسون، بصورت نرمال تعیین شده استSv > SH > Sh جهت تنش افقی حداقل در جهت ریزش چاه و جهت تنش افقی حداکثر در راستای شکستگی های کششی القایی ناشی از حفاری می باشد که جهت تنش افقی حداکثر از رویلاگ تصویری الکتریکی بصورتNE-SWو جهت تنش افقی حداقل عمود بر آن بصورتNW-SEتعیین شده است. در این تحقیق از دو معیار شکست مور- کلمب و موگی-کلمب استفاده شده و در هر دو چاه نشان داده شده که معیار موگی – کلمب بدلیل در نظر گرفتن تنش اصلی متوسط نتایج معقولتری نسبت به معیار مور- کلمب ارائه می دهد