سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا حیدری شیبانی – دانشجو کارشناس ارشد استخراج معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
حسین جهانی – دانشجو کارشناس ارشد مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی شاهرود
شکرالله زارع – استادیار گروه مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی شاهرود
حامد کریم نیا – دانشجو کارشناس ارشد استخراج معدن دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

پایداری سازههای مختلف مهندسی سنگ بایستی در مقابل بارهای استاتیکی وارده و بارهای دینامیکی احتمالی تحلیل پایداریشوند. در معادنروباز با توجه به ارتفاع زیاد دیواره معدن پتانسیل ناپایداری در مقابل وقوع زمین لرزه وجود دارد. دراین مطالعه با استفاده از دو روش شبه استاتیکی تعادل حدی و نیومارک، پایداری شیروانیهای سنگی از جمله دیواره معادن روباز تحلیل میشود. در روش شبه استاتیکی خواصژئومکانیکی توده سنگ با شاخصGSI در نظر گرفته میشود. در روش نیومارک با محاسبه ضریب اطمینان دیواره و شاخصآریاس و شتاب بحرانی، با جابجایی نیومارک بدست آمده احتمال لغزشتحلیل میشود. به دلیل وقوع زمین لرزههای مختلفدر استان کرمان، معدن مسسرچشمه به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده و ضریب ایمنی دیواره آن به ازای مقادیر مختلف شدت زمین لرزه (بر حسب ریشتر) تعیین میگردد. نتایج نشان میدهد در تحلیل پایداری شبه استاتیکی دیواره غربی معدن مس سرچشمه، به ازای مقادیر مختلف ضریب زلزله ۰/۱و۰/۲و۰/۳فاکتور ایمنی دیواره به ترتیب برابر ۱/۴۵ و۰/۶۵ و۰/۴بدست آمد