سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی بهارلو – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن دانشگاه کاشان
حسن بخشنده امنیه – استادیار گروه معدن دانشگاه کاشان

چکیده:

تونل کلات در انتهای راه آسفالته مشهد – کلات در سال ۱۳۶۷ بطور ناقص احداث شده و در طی حفاری تونل به علت شرایط ساختاری بخشهایی از آن ریزش کرده است مسیر تونل از میان توده سنگهای ماسه ای آهکی و مارنی کرتاسه فوقانی عبور می کند دراین مقاله پارامترهای مقاومتی و تاثیر خصوصیات ژئومکانیکی و ویژگیهای ساختاری برپایداری تونل کلات در زمان تعریض بررسی شده است برآورد خصوصیات کمی و کیفی توده سنگ در برگیرنده تونل و رده بندی مهندسی آن با استفاده از سیستمهای طبقه بندی ژئومکانیکی توده سنگ RMR شاخص کیفی تونل سازی در سنگ Q و شاخص مقاومت زمین شناسی GSI انجام شده است به منظور تخمین پارامترهای مقاومتی توده سنگی از معیار تجربی هوک و براون استفاده شده است براساس نتایج حاصل از رده بندی های مهندسی سنگ کل مسر تونل در داخل توده سنگهای متوسط تا خیلی ضعیف حفر می شود که مقطع باتدایی و انتهایی به ترتیب دارای بیشترین و کمترین مقدار پارامترهای مقاومتی است.