سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رحیم اسمعیل زاده فشتمی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقی
کاوه اهنگری –
علی نورزاد –

چکیده:

رفتار نگاری در اطراف مقاطع اولیه حفاری با توجه به قرائت پی در پی تغییرات و تحلیل برگشتی می تواند برای تخمین پارامترهای خاک به منظور طراحی در مراحل بعدی و طراحی سیستم نگهداری استفاده گردد دراین مطالعه ابتدا جهت تحلیل پایداری تونل مقاطع مختلفی با استفاده از نرم افزار FLAC2D مدلسازی شده است کلیه محاسبات در سه مرحله قبل بلافاصله بعد از حفر تونل و همچنین پس از نصب سیستم نگهداری انجام شده است به منظور تحلیل پایداری از هر دو روش تحلیل عادی و تحلیل برگشتی استفاده و نتایج حاصله با هم مقایسه شد ه است همچنین بهمنظور دقت بیشتر در تخمین پارامترهای ژئومکانیکی خاک در برگیرنده تونل حفاری شده از روشهای تحلیل برگشتی تک متغیره جستجوی الگویی و تکمتغیره متناوب استفاده شد. در پایان مقادیر واقعی تر پارامترهای ژئومکانیکی مانند مدول الاستیسیته E، چسبندگی خاک C و زاویه اصطکاک داخلی خاک Ø با استفاده از روش تحلیل برگشتی به دست امده است.