سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد شمس الدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن،دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین جلالی فر – دانشیار،دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود شمس الدین سعید – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجید غیاثی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن،دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

انتخاب سیستم نگهداری مناسب درسنگهای ضعیف و هوازده ازچالشهای اصلی درطراحی سیستم نگهداری است یکی ازروشهای تحلیل پایداری سازه های سنگی روش تجربی است که با توجه به خاستگاه و شرایط زمین به طبقه بندی آنها می پردازد و باتوجه به کلاس موردنظر سیستم نگهداری مناسب را پیشنهاد م یکند دراین تحقیق به طور خاص به بررسی وضعیت پایداری تونل ۱۲ معدن زغال سنگ همکار درناحیه زغالی کرمان به روش VNIMI پرداخته می شود و پس ازارایه کلاس نگهداری لازم مقایسه این روش با روشهای تجربی RMR,Q ارایه می شود درنهایت تحلیل پایداری با استفاده ازروش عددی المان مجزا UDEC انجام و با روشهای پیشنهادی طبقه بندی های مهندسی مقایسه شد و سیستم نگهداری ارایه گردید و نتایج حصال نشان داد که روشهای VNIMI,RMR از دقت قابل قبولی برخوردار می باشند .