سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدجواد رحیم دل – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
علی انتظاری – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
سعید مهدوری – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
راحب باقرپور – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تونل شماره ۷ راهآهن قزوین- رشت با دو خط ریل موازی و طول ۵۹۴ متر بخشی از پروژه بزرگ راه آهن قزوین- رشت است. در این مقاله با توجه به درزههای سطحی برداشت شده و نتایج به دست آمده از آزمایش بر روی مغزههای حفاری، مسیر تونل به سه پهنه تقسیم و با استفاده از طبقهبندی مهندسی مقدار پارامتر GSI برای هر پهنه تعیین شده و در نهایت با بهرهگیری از روش پیشنهادی هوک، پارامترهای توده سنگ تونل ارزیابی شده است. پس از بررسی نگهداری تونل با استفاده از روشهای تجربی VNIMI و Q ،RMRآنالیزپایداری تونل با استفاده از نرم افزار عددی FLAC2D انجام گرفته است. کلیه محاسبات در سه مرحله قبل، بلافاصله پس از حفر تونل و همچنین پس از نصب سیستم نگهداری انجام شده است. در نهایت برای کنترل و مهار جابجائیهای اطراف تونل با مقایسه نتایج حاصل از روشهای تجربی و عددی بهترین سیستم نگهداری برای تونل تعیین شده است.