سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سجاد رضوانی فر –
حامد پوربافرانی –
ناصر مدنی –

چکیده:

با توجه به اهمیت استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه از تونلهای شهری میتوان به عنوان سازههای امن در مواقع ضروراستفاده کرد. قبل از استفاده از این فضاها، پایداری این سازهها در برابر بارهای انفجاری ناشی از بمبها و موشکهای مختلفبررسی شوند. این تونلها به صورت دوقلو با مقطع آلترناتیو، به طول حدود ۸۰۰ متر طراحی شده اند که با فاصله ۳۵ متری مرکز از مرکز یکدیگر قراردارند. پیشاز اعمال بار دینامیکی، تاثیر حفر تونل ها به صورت همزمان و ترتیبی بر روی یکدیگربررسی شد. تحلیل ها نشان دادند تونلها تحت تاثیر میدان تنشیکدیگر قرار ندارند. انفجار تحت بار ناشی از بمبی حاوی ۱ تنTNTدر سطح زمین و عمق ۱۰ متری با استفاده از روش تفاضل محدود مدلسازی شده است و روند انتشار امواج فشاریناشی از انفجار و اثرات آن بر روی پایداری دو تونل مورد ارزیابی قرار گرفته است. جابجاییهای نقاط اطراف تونل، جابجایی- های نقاط اطراف محل برخورد بار انفجاری با سطح زمین، گسترش زون شکست و تنشهای ایجاد شده در اطراف فضایحفاری مورد بررسی قرار گرفته شد. در نهایت با توجه به مدلسازی دینامیکی بارهای انفجاری بر روی تونل و بررسی نتایجبدست آمده مشخصشد سازه در صورتی که تحت این بار قرار گیرد از پایداری قابل قبولی برخوردار است