سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رحیم اسمعیل زاده فشتمی – کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن، شرکت صنعتی و معدنی سپیدفام سلفچگان
کاوه آهنگری – عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن، دکتری معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

عدم انجام مطالعات ژئوتکنیکی کافی و مناسب باعث می شود تا پارامترهای ژئوتکنیکی لازم برای انجام تحلیل های ضروری، با دقت کافی همراه نباشد. رفتار نگاری در اطراف مقاطع اولیه حفاری با توجه به قرائت پی در پی تغییرات و تحلیل برگشتی می تواند برای تخمین پارامترهای خاک به منظور طراحی در مراحل بعدی و طراحی سیستم نگهداری استفاده گردد. در این مطالعه، ابتدا جهت تحلیل پایداری تونل، مقاطع مختلفی با استفاده از نرم افزار FLAC2D مدلسازی شده است. کلیه محاسبات در سه مرحله قبل، بلافاصله بعد از حفر تونل و ه مچنین پس از نصب سیستم نگهداری انجام شده است. به منظور تحلیل پایداری از هر دو روش تحلیل عادی و تحلیل برگشتی تک متغیره متناوب استفاده و نتایج حاصله با هم مقایسه شده است. همچنین به منظور دقت بیشتر در تخمین پارامترهای ژئومکانیکی خاک در برگیرنده تونل حفاری شده از روش های تحلیل برگشتی حستجوی الگویی و تک متغیره استفاده شد.