سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید حسامی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
عباسعلی تقوی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاک و پی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

رفتار خاک در برابر احداث تونل از مباحث مورد توجه در مهندسی ژئوتکنیک می باشد و در این زمینه بررسی نشست و پایداری از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. حفاری در خاکهای نرم در صورتی که ابزار و فشار مورد نیاز برای نگهداری جداره ها تامین نگردد، به ریزش خاک و توقف پروژه منتهی خواهد شد. به منظور جلوگیری از این مسئله در اکثر پروژه های اجرای تونل تحلیل پایداری انجام می گردد. روش های تحلیلپایداری تونل ها شامل روش های تجربی، روش تحلیلی و روش های حل مرزی بالا و پایین است. به منظور تسریع عملیات و افزایش دقت در روند محاسباتی این تحلیل ها، روش های عددی به کمک رایانه به خدمت گرفته می شوند. همچنین به علت عدم قطعیت هایی که در پارامترهای محاسباتی وجود دارند، روش های احتمالاتی مانند روش مونت کارلو به منظور رفع این عدم قطعیت ها به کار گرفته می شوند روش رده بندی ژئومکانیکی سنگهاRMR از جمله روش های تجربی است که در این مقاله به منظور تحلیل پایداری تونل انحراف آب سد گلورد نکا مورد استفاده قرار گرفته است. دو روش کلی حل مرزی نیز جهت آنالیز فشار نگهدارنده مورد نیازσ T جهت پایداری تونل های سطحی در خاکهای چسبنده اصطکاکی موجود است. روش نخست بر پایه مکانیزم گسیختگی بلوک صلب و دیگری بر اساس آنالیز اجزا محدودخطی می باشد. مدلسازی تونل در نرم افزارPLAXIS که براساس روش اجزا محدود عمل می کند، دیگر روش مورد استفاده در این مقاله است تا با استفاده از این روش عددی، روش تحلیل پایداری تجربی اعتبارسنجی گردد. مطابق نمودارهای حاصله از روش عددی که شامل تغییرات کرنش های حجمی و ناحیه پلاستیک در اطراف تونل و جابجایی دیواره آن می باشد و بهینه نمودن طراحی، سیستم نگهدارنده مناسب انتخاب شد.بر اساس نتایج حاصله، تونل مورد مطالعه با توجه به مشخصات ساختگاه و مراحل حفاری و بارگذاری، بخش اعظم تونل پایداری لازم جهت تحملبارهای اعمالی با نصب نگهدار موقت و شاتکریت با ضخامت ۲۵ سانتی متر را دارا می باشد