سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمرتضی حیدری – کار شناسی ارشدمهندسی استخراج معدن
حامد سرادار – کارشناسی ارشد مکانیک سنگ
حسینعلی لازمی – عضو هیئت علمی گروه معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق
مهدی اسلام زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

چکیده:

باتوجه به توسعه روزافزون راه ها و شبکه های انتقال آب و عبور آنها از مناطق کوهستانی مسئله پایداری تونلها بسیار حائز اهمیت است دراین مقاله به کمک نتایج آزمایشگاهی نمونه توسط نرم افزار Roclab مشخصات مقاومتی توده سنگ تخمین زده می شود سپس تنشهای اصلی حداکثر وحداقل در نقاط مختلف تونل انتقال آب کاشان گلاب با استفاده از مدل سازی عددی نرم افزار FLAC2D تعیین می گردد در ادامه با استفاده از تنشهای محاسبه شده از نرم افزار FLAC2D ضریب اطمینان از دو معیار موهر کولمب و هوک براون درنقاط مختلف تونل محاسبه گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که ضرایب اطمینان بدست آمده از معیارهای هوک – براون و موهر کولمب همخوانی نسبتا بالای یدارند کمترین مقدار ضریب اطمینان محاسبه شده مربوط به کف تونل با مقدار ۱/۲ و بیشترین مقدار ضریب اطمینان مربوط به دیواره غربی با مقدار ۱/۹۸ است.