سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدجواد رحیم دل – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
راحب باقرپور – عضو هئیت علمی دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید مهدوی – عضو هئیت علمی دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

امروزه استفاده از فضاهای زیرزمینی با توجه به محدودیت و عدم وجود امکانات سطحی کافی در اثر رشد فزاینده جمعیت، صنعت و تکنولوژی رو به رشد است. نیاز انسان در دستیابی به منابع انرژی، ذخایر و مواد اولیه صنعت مثل ذخیرهسازی سوخت و انرژی، احداث نیروگاهها و شبکههای معدنی، متروها، سازههای استراتژیکی و نظامی و بسیاری موارد دیگر، ضرورت مطالعه، بررسی و اجرای چنین سازههائی را بیش از پیش آشکار می-سازد. یکی از مهمترین این سازهها تونلهای انتقال آب هستند که با توجه به هدف حفر آنها، لازم است خصوصیات و شرایط خاصی در طراحی و اجرای آنها منظور گردد. در این میان انتخاب نوع پوشش تونل اهمیت بیشتری دارد. تونل انتقال آب بهشتآباد از جمله این موارد است. با توجه به هزینههای سنگین اجرای تونل و اهداف بلند مدت از حفر آن، مهمترین مسئله استفاده از بالاترین دقت در امر ارزیابی پایداری تونل و انتخابسامانه نگهداری مناسب است. تونل انتقال آب بهشتآباد با طول تقریبی ۶۴۹۳۰ متر و با هدف انتقال آب از سرشاخههای رودخانه کارون به فلات مرکزی ایران در دست مطالعه است. این تونل با قطر تمام شده ۶ متر و آورد سالانه ۱۰۷۰ میلیون مترمکعب بزرگترین تونل انتقال آب در کشور خواهد بود. در این مقاله با توجه به درزههای سطحی برداشت شده و نتایج به دست آمده از آزمایش بر روی مغزههای حفاری، قطعه اول مسیر تونل تا کیلومتر۵/۹۲۰ پهنهبندی شده و با استفاده از طبقهبندی مهندسی، مقدار پارامترهایRMR و GSI برای هر پهنه تعیین شده است.