سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم ابوالفتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی حسینی – استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده:

درحال حاضر تحلیل پایداری فضاهای زیرزمینی خصوصا تونل هایکی از کارهای اساسی درطراحی و اجرای پروژه های عمرانی و معدنی می باشد و بدون استفاده از نتایج آن تخمین نگهداری و عمر مفید سازه کاری بس دشوار است بطورعمده برای تحلیل پایداری فضاهای زیرزمینی ۴ روش پایه وجود دارد که شامل روش تحلیلی مشاهده ای تجربی و عددی می شود دراین پایان نامه تحلیل پایداری تونلهای انتقال آب سد خرسان ۳ واقع در ۴۶ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان لردگان از توابع استان چهارمحال و بختیاری توسط روش تجربی q روش عددی تفاضل محدود و اجزای محدود انجام گرفته است برای روش تفاضل محدود ازنرمافزار FLAC3D استفاده گردیده است نتایج بدست آمده مبین این استکه میزان ماکزیمم جابجایی کمتر از جابجایی بحرانی ساکورایی بوده بنابراین تونل ها پایدار و نیاز به نصب سیستم نگهداری ندارد.