سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد خردرنجبر – عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی –آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد کرج
آرش تدین – کارشناس ارشد عمران گرایش خاک وپی

چکیده:

باتوجه به گسترش شهرها و ایجاد کلان شهرها و افزایش جمعیت ساخت سازه های بلند به جهت جلوگیری از گسترش بی رویه افقی شهرها اجتناب ناپذیر است . لیکن محدودیتهای موجود در خاک و بررسی پارامترهای ژئومکانیکی زمین هائی که اینگونه ساخت وسازها در آن صورت می پذیرد از عوامل بسیار حساس می باشد . وجود زمین های با مقاومت پایئن و ساخت ساختمانهای بلند مرتبه بروی آنها از مواردی می باشد کهامروزه توجه مهندسان وطراحان را بخود معطوف داشته است .استفاده از روش شمع کوبی جهت انتقال نیرو به بستر خاک یکی از روشهای متداول و مرسوم جهت حل این معضل می باشد . از این رو دستیابی به روشهای دقیق محاسباتی جهت تعیین تغییر مکان شمع ها تحت اثر بارهای جانبیحائز اهمیت است . همچنین به دلیل تنوع خاک وعدم شناخت دقیق و کافی نسبت به ظرفیت باربری آن ، لحاظ پارامترهای مختلف خصوصاپارامترهای ژئو مکانیکی در محاسبات بسیار دشوار است . لذا دستیابی به پارامترهای ژئو مکانیکی که نشاندهنده رفتار واقعی خاک باشند از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در این مقاله سعی گردیده تا میزان تاثیرپارامترهای شمع و خاک در تغییر مکانهای ناشی از بارهای جانبی مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار گرفته و نتایج مناسبی حاصل شده است.